rprt.net
当前位置:首页 >> “五十六个民族”拼音 >>

“五十六个民族”拼音

56个民族拼音表(按拼音顺序排列)民族 拼音 民族 拼音 民族 拼音 民族 拼音 阿昌族 ā chāng zú 鄂温克族 è wēn kè zú 傈僳族 lì sù zú 水族 shuǐ zú 白族 bái zú 高山族 gāo shān zú 珞巴族 luò bā zú 塔吉克族 tǎ jí kè zú 保安族 bǎo ān zú 仡佬族 gě lǎo

拼音:wǔ shí liù gè mín zú 五十六个民族释义:中华民族是一个多民族和睦相处的大家庭,官方的统计资料是由56 个民族组成,按照人口数量的降序排列,依次为:汉、蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土

民族 人口 主要分布地区 1 壮族 16178811 广西及云南、广东、贵州、湖南等地 2 满族 10682262 辽宁及黑龙江、吉林、河北、内蒙古、北京等地 3 回族 9816805 宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古

我 国 五 十 六 个 民 族 名 称 一 览 表 We'guo Vulsxi-lieo Ger Mindso Mingching Ilahnbeao 序 民族名称 汉语拼音 英文转写 准文形式 备 注 1 阿昌族 Achangzu the Achang Acrang nationality dso 2 白族 Baizu the Bai(Pai) Bai dso nationality 3 保

阿昌族 白 族 保安族 布朗族 藏 族 布依族 朝鲜族 傣 族 达斡wo(四声)尔族 德昂族 东乡族 侗 族 独龙族 鄂温克族 鄂伦春族 俄罗斯族 高山族 哈萨克族 哈尼族 赫哲族 回 族 基诺族 景颇族 京 族 柯尔克孜族 拉祜hu(四声)族 黎 族 傈僳lisu(四声)族 珞luo(四声)巴族 满 族 毛南族 门巴族 蒙古族 苗 族 仫佬族 纳西族 怒 族 普米族 羌 族 撒拉族 畲she(一声) 族 水 族 塔塔尔族 塔吉克族 土 族 佤wa(三声) 族 土家族 维吾尔族 乌孜别克族 锡伯族 瑶 族 彝 族 仡佬gē lǎo 族 裕固族 壮 族

阿昌族ā chāng zú 鄂温克族è wēn kè zú 傈僳族lì sù zú 水族shuǐ zú 白族bái zú 高山族gāo shān zú 珞巴族luò bā zú 塔吉克族tǎ jí kè zú 保安族bǎo ān zú 仡佬族gē lǎo zú 满族mǎn zú 塔塔尔族tǎ tǎ ěr zú 布朗族bù lǎng zú 哈尼族hā ní zú 毛南族máo nán z

五wǔ十shí六liù个gè民mín族zú

壮族(zhuàngzú)2.藏族(zàngzú)3.裕固族(yùgùzú)4.彝族(yízú)5.瑶族(yáozú)6.锡伯族(xībózú)7.乌孜别克族(wūzībiékèzú)8.维吾尔族(wéiwúěrzú)9.佤族(wǎzú)10.土家族(tǔjiāzú)11.土族(tǔzú)12.塔塔尔族(tǎtǎěrzú)13.

汉族 壮族 满族 回族 苗族 维吾尔族 彝族 土家族 蒙古族 藏族 傣(dǎi)族 僳僳(lì,sù)族 朝鲜族 高山族 纳西族 布朗族 阿昌族 怒族 鄂温克族 鄂伦春族 赫哲族 门巴族 白族 保安族 布依族 达斡(wò)尔族 德昂族 东乡族 侗(dòng)族 独龙族 俄罗斯族 哈尼族 哈萨克族 基诺族 京族 景颇族 柯尔克孜族 拉祜(hù)族 黎族 畲(shē)族 珞(luò)巴族 毛南族 仫佬(mù,lǎo)族 普米族 羌(qiāng)族 撒拉族 水族 塔吉克族 塔塔尔族 仡佬(gē,lǎo)族 土族 佤(wǎ)族 乌孜别克族 锡伯族 瑶族 裕固族

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rprt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com