rprt.net
当前位置:首页 >> C语言FiBonACCi前20项 >>

C语言FiBonACCi前20项

函数方法计算Fibonacci数列的前20项long fibonacci(long number,int out){ if(number<0)return-1;//return error message else if(

在c语言中,如何利用数组求斐波那契数列的前20项?long a[20];int i;a[0]=1;a[1]=1;for(i=2;i<20;i++)a[i]=a[i-1]+a[i-2];for(i=0;i

c语言编程 求Fibonacci数列前20项h> int Fibonacci(int n) { if (n==0) return 1; else if(n==1) return 1; else return Fibonacci(n-2)+Fibonacci(

C语言用数组求fibonacci数列的前20项,并以五项一行f[i]=f[i-2]+f[i-1];} for(i=0; i<20; i++){ if((i+1)%5==0){ printf("\n")

用c语言编写程序,用数组输出Fibonacci数列前20项_百度知/*定义变量及数组为长整形*/。3、输入一个数表示范围: printf("请输入一个数表示范围:\n"); scanf("

,c语言:利用数组求斐波那契数列的前20项int a[20]={1,1};printf(“%d\t%d\t”,a[0],a[1]);for(int i=0;i<20;i++){ printf

C语言编程输出菲波拉契数列的前20项,要求每行输出5个数_百i = 0; while( i < 20) { printf("%d\t", a[i++]); if(i % 5 == 0) printf("\n"); }}

谢谢 求出Fibonacci数列的前20项并存储在数组中,然后if(i%5==0) printf("\n"); printf("%10d",a[i]); } printf("\n"); return 0;}int fib(int n){

C语言 写程序,输出斐波那契数列的前20项,每行输出4个数_百intarr[]=newint[20];arr[0]=arr[1]=1;for(inti=2;i<arr.length;i++){

fibonacci数列c语言前20项const int num = 20;int i;for(i=1;i<=num;i++){ printf("%-6d",f(i));if(i%5==0)printf("\n");} printf(

bnds.net | nmmz.net | pznk.net | nczl.net | so1008.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rprt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com